Integra group - infrastrukturna rješenja

IT SLA podrška

 
Danas praktički ne postoji poslovni proces čije odvijanje nije na neki način ovisno o IT sustavu. To se posebno odnosi na ključne poslovne procese u kojima stupanj integracije procesa rada i potpornih IT rješenja često odlučuje o tržišnoj prednosti, odnosno profitabilnosti same organizacije. S druge strane, nastankom kraćih zastoja u odvijanju ključnog poslovnog procesa organizacije se izlažu riziku gubitka reputacije i financijskoj šteti, a u slučaju dužeg ili trajnog prekida odvijanja, štete mogu poprimiti katastrofalne razmjere.
Cilj svake organizacije je minimiziranje zastoja u radu ključnog poslovnog procesa putem osiguranja dostupnosti svih resursa nužnih za njegovo odvijanje pa tako i IT sustava, odnosno svih njegovih IT servisa u službi ključnog procesa.
Za zadovoljenje potreba takvih organizacija nudimu uslugu specijalističke IT podrške s garantiranom razinom usluge podrške (IT SLA podrška) u kojoj su svi elementi usluge definirani Ugovorom o garantiranoj razini usluge podrške (Service Level Agreement).
Uslugu IT SLA podrška konfiguriramo ovisno o poslovnim potrebama svake pojedine organizacije, a njezini bitni elementi su proaktivne radnje, garantirano vrijeme reakcije (24/7) i garantirano vrijeme uspostave funkcionalnosti pojedinog IT servisa.
Sve aktivnosti unutar usluge IT SLA podrška temeljimo na ITIL smjernicama uključivo i mjerenje razine izvršenja usluge.
 
Poslovne koristi
  • Visoka razina pouzdanosti i raspoloživosti IT sustava i servisa
  • Više vremena za fokusiranje na zadovoljenje poslovnih potreba Vaše organizacije
  • Manji broj trajno zaposlenih stručnjaka različitih specijalnosti
  • Brže provođenje promjena i usklađenja s poslovnim potrebama organizacije
  • Niži operativni troškovi i veća efikasnost IT odjela 

 

Reference
Abbott Laboratories d.o.o.
Abbvie d.o.o.
Adecoo
Allianz Zagreb d.d.
Alpe Adria Projekt d.o.o.
Arhitektonski fakultet - Zavod za urbanizam i prostorno planiranje
AZ servisni centar d.o.o.
Calucem d.o.o
Cesting d.o.o.
Croatia osiguranje
Državna geodetska uprava
Egis Road Operation Croatia d.o.o.
Europlakat d.o.o
Financijska agencija d.d.
Franck d.d.
Geodetski zavod Rijeka d.d.
Globalna hrana d.o.o.
Grohe AG - predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Hrvatske šume
Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije
Hrvatska turistička zajednica
Hrvatski ured za osiguranje
Izvor osiguranje d.d.
Jadranska vrata
Karlovačka pivovara d.d.
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
L'Oreal Adria d.o.o.
Merch Sharpe & Dohme d.o.o.
Merkur osiguranje d.d.
Milenij hoteli d.o.o.
Mondelez Zagreb
Nike CR
Novocommerce international d.o.o.
Plodine d.d.
Ministarstvo financija Porezna uprava
Presenta nova d.o.o.
Primorsko - goranska županija
Prodis d.o.o.
RTL Hrvatska d.o.o.
Saponia d.d.
Sberbank d.d.
Servier Pharma d.o.o.
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
Swietelsky d.o.o.
Tržnice Rijeka d.d.
Unilever d.o.o.
Weishaupt - Zagreb plamenici i sustavi grijanja d.o.o.
Werkos d.d.
Zavod za urbanizam i izgradnju d.d.
Zračna luka Rijeka d.o.o.
Zračna luka Zagreb